มฟล.ร่วมกับสถาบันพัฒนาความเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา ศธ.มาเลเซีย จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ร่วมกัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสถาบันพัฒนาความเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐมาเลเซีย (Higher Education Leadership Academy - AKEPT) จัดโครงการ Southeast Asian Scholars for Higher Education Leadership (SEASHEL) 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ที่จะเป็นผู้นำสถาบันอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 5 คน และคณาจารย์สังกัดสถาบันอุดมศึกษาจากสหพันธรัฐมาเลเซีย 20 คน จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ Universiti Utara Malaysia; Universiti Sians Malaysia; Universiti Tenikal Malaysia Meleka; Universiti Teknologi Malaysia; Universiti Malaya; Universiti Malaysia Perlis; Universiti Sultan Zainal Abidin; Universiti Malaysia Sabah; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universiti Tun Hussein Onn Malaysia; Universiti Putra Malaysia; Universiti Teknologi MARA

            ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขึ้น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 จัดขึ้น ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ประกอบด้วยกิจกรรม Community Empowerment , Safe Kids Malaysia , Electric Sickle – E-cutter, Symbiotic Mentoring Programme (Top management of University) , Inspirational Leaders & Industrial Experience และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2561 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยกิจกรรม Thai Higher Education and Thailand 4.0, Overview of Malaysia Higher, Workshop on Thailand and Malaysia Higher Education/Collaboration, Workshop: Leadership skills for Education Leaders in the 21st century , Overview of University Community Engagement, University-Community Engagement, University-Industry Engagement รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง ถ้ำหลวง และไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย ด้วย

            ทั้งนี้ รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บรรยายทักษะการเป็นผู้นำจากการเรียนรู้ตั้งแต่ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและประสบการณ์การทำงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งก่อเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์รุ่นใหม่อันจะเป็นผู้นำด้านการศึกษาในอนาคตของทั้งสองประเทศ เกิดการวางแผนแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตอบสนองความต้องการของผู้คนในทั้งสองประเทศร่วมกันอีกด้วย

       

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 485 ครั้ง