มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กด้อยโอกาส ในชุมชนท่าสุด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กด้อยโอกาส ในชุมชนท่าสุด ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ต.ท่าสุด อ.เมือง 

จ.เชียงราย

     รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  พจนามาตร์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าโครงการเปิดเผยว่า ในเขตพื้นที่ตำบลท่าสุด มีเด็กด้อยโอกาสที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นจำนวนมาก ปัญหาที่พบในเด็กกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ คือมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงบางประการ เช่น ปัญหาด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ปัญหาเกี่ยวกับโรคในช่องปาก และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบริการสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กวัยเรียนซึ่งเป็นกลุ่มด้อยโอกาส และการมีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมิต้านทานต่อปัญหาทางสังคมรวมถึงหลีกเลี่ยงยาเสพติดเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงจัดโครงการ บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กวัยเรียนซึ่งเป็นกลุ่มด้อยโอกาส ในชุมชนท่าสุด โดยการจัดกิจกรรมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การจัดกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ การตรวจสุขภาพร่างกายและปากฟัน ทั้งนี้มีเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลท่าสุด เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน
  • 999 ครั้ง