พี่น้องร่วมใจชิงธงสำนักวิชา จากบทเพลงของย่าสู่ผืนธงแห่งพลังความสมัครสมานสามัคคี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัด กิจกรรมพี่น้องร่วมใจชิงธงสำนักวิชา ประจำปี 2561 เมื่อเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 3,500 คน จาก 13 สำนักวิชา มีรูปแบบของกิจกรรมคือ เหล่านักศึกษาใหม่ของแต่ละสำนักวิชาจะต้องร่วมร้องเพลงมาร์ช มฟล. ให้พร้อมเพรียงไพเราะ จนสามารถพิชิตใจกรรมการ 8 ใน 12 ท่านยกธงเขียวให้ผ่านได้สำเร็จ จึงจะสามารถรับธงของสำนักวิชาตนเองได้ ซึ่งแต่ละสำนักวิชาจะต้องฝึกซ้อมร้องเพลงมาร์ชที่มีความหมายสื่อถึงมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และได้ซึมซับเอาความภาคภูมิใจในบทเพลง นำไปสู่การถ่ายทอดออกมาผ่านเสียงร้อง ซึ่งต้องอาศัยทั้งความอดทดและความสามัคคีจึงจะเป็นบทเพลงมาร์ช มฟล. ที่มีความสมบูรณ์ไพเราะพร้อมเพรียง

        รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบต่อมายาวนานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

       “กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยในพระสมัญญานาม..แม่ฟ้าหลวง กิจกรรมนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นประเพณีเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้เกิดความเคารพระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง เกิดความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งต่อความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย” รองอธิการบดี มฟล. กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 926 ครั้ง
ส่วนพัฒนานักศึกษานักศึกษา