คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดบริการแล้ว ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. เปิดบริการคลินิกทันตกรรม ณ ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่

หวังสร้างหมอฟันคุณภาพ ให้บริการด้วยหัวใจ รักษาแบบองค์รวม

     สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561 และรุ่นที่ 2 ในชั้นปีที่4 ซึ่งได้ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ที่เข้มข้นขึ้นในรายวิชาคลินิก ต้องฝึกปฏิบัติการกับผู้ป่วยจริง หลังจากสั่งสมความพร้อมทางด้านวิชาการมาอย่างเต็มที่ และฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลองมาอย่างคล่องแคล่ว ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เปิด คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์” ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2560 โดยปัจจุบันคลินิกทันตกรรมได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่มายัง อาคารสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ซึ่งคลินิกแห่งนี้เป็นทั้งสถานฝึกอบรม วิจัย และปฏิบัติงานของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข

       คลินิกทันตกรรม นอกจากเป็นห้องปฏิบัติการของอาจารย์ทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์แล้ว ยังเปิดให้บริการแบบครบวงจรสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการให้คำปรึกษา ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก ทำการตรวจรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์ โดยให้บริการในแนวคิดใหม่คือ ..ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ ให้การรักษาแบบองค์รวม ด้วยค่าบริการแบบเป็นมิตร

        ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เผยถึงวิสัยทัศน์การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ของ มฟล. คือ สร้างคน สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม

        “การสร้างคน คือหน้าที่ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ในการผลิตทันตแพทย์ออกไปรับใช้สังคม ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทำหน้าที่ทั้งสร้างคนและสร้างคุณภาพในเวลาเดียวกัน รวมกับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปากของคนในพื้นที่ ทั้งในเขตภาคเหนือตอนบนและเพื่อนบ้านในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นอกเหนือไปกว่านั้นคนที่จะเป็นทันตแพทย์ที่ดีได้จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม ไม่ได้มีหน้าที่แค่การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก แต่คือการดูแลชีวิตของคนไข้ด้วยหัวใจแห่งการบริการ โดยจุดเด่นของนักศึกษาทันตแพทย์ มฟล. ก็คือการรักษาแบบองค์รวม งานของเราไม่ได้อยู่แค่ในช่องปาก แต่ต้องดูสุขภาพโดยรวมของคนไข้หรือบริบทแวดล้อมต่างๆ ของผู้มาใช้บริการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรักษา เพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม และนำข้อมูลจากการทำงานนำไปศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที รวมทั้งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส”

       “การที่คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ตั้งอยู่ในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยเรามุ่งเน้น Interprofessional Education คือการเรียนรู้และทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้อย่างครบวงจร บัณฑิตที่จบออกไปสามารถทำงานร่วมกับสาขาวิชาอื่นได้อย่างมืออาชีพ โดยทำการฝึกปฏิบัติการภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์และอาจารย์แพทย์” คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. กล่าว

 

……..

คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.00-11.30 น. และ 13.00-15.00 น.

(ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันพุธ ช่วงบ่าย)

ณ ชั้น 3 อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(ติดถนนพหลโยธิน)

สอบถามรายละเอียด โทร. 053-913-333, 053-913-334

 |   |  คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  4195 ครั้ง