มฟล.ครบรอบ 20 ปี จัดงานสถาปนาและมหกรรมวิชาการ 24 -27 กันยายน 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2561 โดยประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป, พิธีทางศาสนา กิจกรรมรายงานประชาชนโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, การสัมมนานานาชาติ Internationnal Symposium on the Occasion of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University : Education as a Mechanism for Sustainable Regional Development เป็นต้น โดยได้เชิญคณะทูตกว่า 14 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ จากประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยจากการร่วมมือวิชาการในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ ฟิลิปปินส์ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา ศรีลังกา ลาว จีน อินโดนีเซีย เมียนมา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส มาเลเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งจะมีเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ  ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย ทั้งยังได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมงานในโอกาสดีนี้

              นอกจากนี้ มฟล.ยังได้จัด มหกรรมวิชาการ ‘20ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการและนิทรรศการ’ โดยจะมีการเสวนาถึงยุทธศาสตร์ชาติกับการสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ, การเปิดตัวสถาบันและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. การเสวนาการชะลอวัยในศตวรรษที่ 21, การเสวนาเรื่องทิศทางเครื่องสำอางไทยกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่, การแข่งขันวิชาการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018, นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ, และ การเสวนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศไทย, การเสวนาบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ From Classroom to Market, ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Deep Play in Design :  จากงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์สู่งานนวัตกรรม, ผลงานร่วมกับผู้ประกอบการด้านการแพทย์/สมุนไพร, การเสวนาเรื่อง ‘Research for the future prospect’,ชุมชนปลอดบุหรี่, เสวนาเรื่องการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน,เปิดตัว Application ท่องเที่ยวเชียงรายและเสวนาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวจีน, การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น

อธิการบดี มฟล. กล่าวในตอนหนึ่งในกิจกรรมรายงานประชาชนว่า มฟล.ครบรอบ 20 ปี ได้ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนและเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากความตั้งใจที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และอยากทำประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวมมากที่สุด ตลอดจนสืบสานปณิธาน ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ของสมเด็จย่านั้น มฟล.ทำได้ครบถ้วน ตลอดจนได้ยึดหลักการ New Different Better ที่สร้างให้ มฟล.เติบโตตามแบบฉบับของตัวเองมีความโดดเด่นแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป

          ทั้งนี้ 14 สำนักวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ได้แก่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม และสำนักวิชาจีนวิทยา

โดยในปี พ.ศ.2555 ได้ก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งทำให้ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเน้นไปด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมากขึ้น โดยได้เปิดรับนักศึกษาแพทยศาสตร์รุ่นแรกในปี 2556 และเปิดรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์รุ่นแรกในปี 2557  ด้วยวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกันที่ว่าเพื่อเตรียมกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแล้วยังมีใจมีความสามารถที่จะทำงานกับชุมชนหรือในพื้นที่ชนบทห่างไกล เพื่อรองรับการทำงานดูแลสุขภาพประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และทั่วประเทศ ตลอดจนประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มฟล.เริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง สำนักวิชาทันตแพทย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรในศูนย์การแพทย์ด้วย ทั้งนี้การก่อสร้างศูนย์การแพทย์ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี 2561และเปิดดำเนินการเบื้องต้นได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะสร้างคุณโยชน์ให้แก่ทั้งภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในส่วนของให้บริการรักษาประชาชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นแหล่งฝึกนักศึกษาแพทย์ – พยาบาล ตลอดจนนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป 

 

  • 1840 ครั้ง