มฟล.จัดบรรยายพิเศษ 'Global Awareness : the Trends and Expectations of the 21 st Century Learning'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ได้จัดบรรยายพิเศษ ‘Global Awareness : the Trends and Expectations of the 21 st Century Learning’ หรือความตระหนักรู้เกี่ยวกับโลกาวิวัฒน์ : แนวโน้มและความคาดหวังต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง มฟล. โดยมีวิทยากร 2 ท่านด้วยกัน คือ รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี และคุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy 613 

         ทั้งนี้มีผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับฟังการบรรยายอย่างสนใจ เพื่อนำข้อคิดเห็นและแนวคิดไปใช้สำหรับการจัดทำหลักสูตรแบบข้ามศาสตร์และปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละสำนักวิชา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้ครบถ้วนอย่างแท้จริง

          โดยส่วนหนึ่งจากการบรรยายว่าคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของกำลังคนคือสามารถทำงานต่างภาษาหรือต่างวัฒนธรรมได้ ทักษะทางภาษามีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน สำหรับภาษาจีนเนื่องจากปัจจุบันจีนมีบทบาทต่อค้าการลงทุนของประเทศต่างๆ ทั้งนี้ทักษะทางภาษาจะช่วยเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจต่อกันในการเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี ทั้งยังได้พูดถึงการเรียนการสอนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยว่าต้องสอนสิ่งที่สำคัญ 

         “มหาวิทยาต้องสอนในสิ่งที่สำคัญจริงๆ เพราะไม่ว่าสอนอย่างไร เมื่อจะเข้าไปทำงานก็ต้องเทรนใหม่อยู่ดี ดังนั้นต้องสอนในสิ่งที่สำคัญ ต้องสอนในสิ่งที่เป็นหัวใจที่แท้จริง และรู้จักประยุกต์ความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปสู่การทำงานในสนามจริง”   

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 356 ครั้ง