สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสูวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1” ระว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกินรีฮอล์ล โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

อาจารย์ ดร.จตุพงศ์ สิงหราไชย รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนทางด้านวิชาการเพื่อสอบรับใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการเคารพสิทธิ และจรรยาบรรณ ของการเป็นผู้ประกอบอาชีพทางด้านสาธารณสุขชุมชนอีกด้วย

การจัดการอบรมในครั้งมีมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย ที่จะสอบเข้ารับใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน กว่า 208 คน

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 787 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพศูนย์บริการวิชาการ