สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ปลื้ม สภาการพยาบาล ประเมินคุณภาพหลักสูตรให้ได้ระดับ ‘ดีมาก’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในปี 2550 พร้อมดำเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพต่างๆ ทั้งนี้ยังได้รับการประเมินและการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร ดำเนินการตามข้อบังคับสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองสถาบันฯ ตั้งแต่เริ่มต้น และอย่างต่อเนื่อง  และล่าสุดได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2565 ถือว่าเป็นระดับดีมาก

“การได้รับการประเมินและรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี มีความหมายกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. มีความหมายกับงานประกันคุณภาพอย่างมาก เนื่องจากเป็นการประเมินโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งคุณภาพของการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์ งานวิจัย หรือตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ การรับรองนี้มีทั้ง 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี และ5 ปีเป็นระดับสูงสุด ที่ผ่านมาเคยได้รับการรับรองที่ 3 ปีบ้าง 4 ปีบ้าง จากเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนอาจารย์ที่มีบางท่านอยู่ระหว่างศึกษาต่อ เป็นต้น แต่ปีนี้เป็นปีที่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ก่อตั้งครบ 12 ปี มีความพร้อมมาก ไม่ว่าจะเป็นจำนวนครูบาอาจารย์ ตำรา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทุ่มเทเพื่อคุณภาพที่นักศึกษาได้จะได้รับอย่างเต็มที่” คณบดีสำนักวิชาพยาบาล มฟล.กล่าว 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1558 ครั้ง