สำนักวิชานวัตกรรมสังคม จับมือ ไทยพีบีเอส ถกสถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือและถอดบทเรียนจากจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือและบทเรียนจากจังหวัดเชียงราย ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square เพื่อนำเสนอสถานการณ์ฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ และถอดบทเรียนการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ เพื่อลดจุดความร้อนสะสม 7 มาตรการของจังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงาน และผู้นำชุมชนจากจังหวัดในเขตภาคเหนือ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในระยะยาวและยั่งยืน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถ่ายทอดสู่ผู้ผลิตรายการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อหาแนวทางนำเสนอปัญหารวมทั้งการแก้ไขออกไปในวงกว้างในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

โดยในวงเสวนาบนเวที มีนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงเข้าร่วมสะท้อนภาพของปัญหาฝุ่นควันในเขตภาคเหนือ ได้แก่ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, ปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย, บุญส่ง ตินารี นายอำเภอแม่สรวย เชียงราย, ดุสิต จิตรสุข ผู้ประสานงานโครงการวิถีพอเพียงบนกระแสการเปลี่ยนแปลง อ.แม่จัน เชียงราย, ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นนักวิจัยในโครงการชุมชนปลอดขยะ Chiang Rai Zero Waste โดยมี ดาริณ คล่องอักขระ บรรณาธิการข่าวอากาศและภัยพิบัติ สถานีโทรทัศฯไทยพีบีเอส เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 578 ครั้ง