ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 2,366 คน ที่จะเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560 ได้รับทราบกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งเข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน การใช้ Social Network อย่างเหมาะสม การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนรู้จักการวางตัวและมารยาทสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่มา : ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มฟล.

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 1152 ครั้ง