ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมงมุม แมลงสาบ และหนู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมงมุม แมลงสาบ และหนูประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามประกาศสอบราคาลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน ได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียด การยื่นซองเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้ บริษัท โปรทีม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมงมุม แมลงสาบ และหนูประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๖,๖๕๘.๖๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  1121 ครั้ง