ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อฟูกที่นอน จำนวน ๗๘๖ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีประกาศเชิญชวนจัดซื้อฟูกที่นอน จำนวน ๗๘๖ หลัง ตามประกาศลงวันที่๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

จึงขอประกาศผลให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติพงศ์อินเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟูกที่นอน ยี่ห้อ MOLLYY รุ่น ๓F จำนวน ๗๘๖ หลัง ราคาหลังละ ๑,๓๘๔.๐๐ บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๗,๘๒๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  897 ครั้ง