ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดขาวดำ แบบ Real Time จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดขาวดำ แบบ Real Timeจำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่แนบท้ายเอกสารประกาศเชิญชวน

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศเชิญชวนซื้อในครั้งนี้ โดยจะต้องระบุอาชีพขายพัสดุไว้ในวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของมหาวิทยาลัย และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศเชิญชวนซื้อครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนกับทางมหาวิทยาลัย

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าเงินไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

 

 

 

 

- ๒ -

 

 

หนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซอง เสนอราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD๒) มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อย บาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถานที่ดังนี้

๑. ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕,๕๐

๒. สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ ๑๒๗ อาคารปัญจภูมิ ๒ ชั้น ๗ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘-๙

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ )

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ราคากลาง [ 201.51 KB]

 |   |  1136 ครั้ง