ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดจ้างบำรุงรักษา Load Balance Website ระบบบริการการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษา Load Balance Website ระบบบริการการศึกษา ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามประกาศลงวันที่๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน ได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียด การยื่นซองเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้ บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัดเป็นผู้ชนะการ เสนอราคาจ้างบำรุงรักษา Load Balance Website ระบบบริการการศึกษา ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท(สามแสนห้าหมื่น ห้าพันบาทถ้วน)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  845 ครั้ง