สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. จัดประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 เรื่อง ‘ART & SCIENCE’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

             เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิททยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 เรื่อง ‘ART & SCIENCE’ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ มฟล. จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นเวทีที่จะเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมระหว่างภาควิชาเคมีของทุกสถาบันในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และเคมีประยุกต์ และนำแนวนโยบายในการพัฒนาทางด้านเคมี, เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และแก้ปัญหาการศึกษาที่อยู่ภายใต้การจัดการของสาขาเคมี ตลอดทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและทิศทางงานวิจัยทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องในยุคปัจจุบัน มีหัวหน้าภาควิชาเคมี จากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ กรรมการบริหาร และสมาชิกจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และวิทยากร เข้าร่วม ทั้งได้รับเกียรติผศ. ดร.อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง ‘Science Communication’

             โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ว่า ปัจจุบันสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และสาขาวิชาเคมีประยุกต์ ทั้งยังมีศูนย์นวัตกรรมทางเคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เป็นการร่วมกันทำงานของคณาจารย์ในสาขาเคมีประยุกต์ ซึ่ง มฟล. มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตและการทำงานวิจัยด้านเคมีประยุกต์ขั้นสูงทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์เคมีธรรมชาติ เคมีพอลิเมอร์ และ เคมีวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศไทยบนรากฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี

            สำหรับการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทยที่เกิดขึ้นเป็นประจำนี้ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาควิชาเคมีของทุกสถาบันในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และเคมีประยุกต์ เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาและการพัฒนาทางด้านเคมี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมระหว่างภาควิชาเคมีของทุกสถาบัน และรับทราบความก้าวหน้า และทิศทางงานวิจัยทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องในยุคปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างสถาบัน

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 152 ครั้ง