ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณใต้ถุนอาคาร E2 จำนวน 18 ร้านค้า

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณศูนย์อาหาร อาคาร E2 จำนวน 18 ร้านค้า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.     ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

2.  กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  

3.  ประกาศผลการพิจารณา ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องพร้อมเข้าดำเนินการภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และทำสัญญาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด   

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอบถามรายละเอียด   พร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 881 ครั้ง