มฟล.ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง 'ความเจ็บป่วยและการจัดการสุขภาพในพื้นที่ชายแดน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) จะจัดเสวนาวิชาการการพัฒนาและสร้างความร่วมมือข้ามแดนจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน เรื่อง “ความเจ็บป่วยและการจัดการสุขภาพในพื้นที่ชายแดน” ขึ้นในวันอังคาร ที่ 18ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ  ห้องประชุม 414 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 4

รายละเอียดกิจกรรมดังนี้  

09.00-09.40 น.                  ลงทะเบียน

09.40-09.45 น.                  กล่าวเปิดการเสวนาโดยคุณสืบสกุล กิจนุกร ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่

09.45-10.15 น.                 โรคระบาดไร้พรมแดนในบริบทประชาคมอาเซียน: ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในการจัดการสุขภาพในพื้นที่ชายแดน"  โดย ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

10.15-10.45 น.                 สถานการณ์และนโยบายการจัดการสุขภาพข้ามแดนของจังหวัดเชียงราย โดย  คุณเสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย                                    

10.45-11.15 น.               การพัฒนาระบบจัดการสุขภาพข้ามแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาพื้นที่เชียงของ-ห้วยทราย

                                      โดย ดร.พิษณุรักษ์ กันทะวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.15 -11.45 น.              การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนกับการเข้าถึงสิทธิสุขภาพของคนชายแดน

                                    โดย คุณอาภา หน่อตา  เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์และโครงการสตรีนานาชาติพันธุ์

11.45-12.15 น.               ซักถาม-แลกเปลี่ยน

                                    

                                    

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 557 ครั้ง
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม