รับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน

ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

----------------------------           

                   ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน จำนวน 535 ล็อค บริเวณลานจอดรถด้านหลังอัฒจันทร์สนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัย      แม่ฟ้าหลวง กำหนดระยะเวลาอนุญาต 1 ปี

                   ผู้ประกอบการมีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                   การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด              

                   กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.      ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333หมู่ 1.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  

2.      กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2562 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

 

3.      ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่        1 มีนาคม 2562 และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 546 ครั้ง