มฟล. จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธาน ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีกล่าวรายงาน มีผู้แทนจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กว่า 21 หน่วยงานจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง ‘บทบาทและทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายศูนย์เรื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)’ โดย ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เลขานุการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นอกจากนี้มีการแบ่งกิจกรรมออกแบบเป็น 2 ห้อง มีส่วนของการบรรยายนำเสนอเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์มาตรฐานการพัฒนางานวิจัย  และอีกส่วนหนึ่งเป็นเวิร์คชอปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาหัวข้อ ‘การจัดทำ SOPs มาตรการรบมืออุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์’

อธิการบดี กล่าวเปิดงานไว้ว่า “ดีใจที่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานแล้ว การรวมกลุ่มยังทำให้อำนาจต่อรองสูงขึ้น อาจมีผลต่อการตกลงราคาเมื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่หน่วยงานแต่ละแห่งให้ได้ในราคาที่ต่ำลง ช่วยให้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ และขอฝากว่าภารกิจของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแต่ละแห่งก็มีส่วนสำคัญให้รัฐประหยัดงบประมาณ จากเดิมในหน่วยงานเดียวกัน แต่ละแผนกต่างมีเครื่องมือซ้ำๆ กัน แต่ไม่ได้ใช้งานตลอดเวลา เมื่อมีศูนย์เครื่องมือฯ คอยบริหารจัดการที่รวมศูนย์ไว้ส่วนกลาง ให้แต่ละหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง ดูแลรักษาให้อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมใช้งานตลอดเวลาเป็นหน้าที่สำคัญ หัวใจของความสำเร็จคือความสามารถในการบริหารจัดการ”

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 442 ครั้ง