มฟล.จัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจัดขึ้นในหัวข้อ ‘Leadership towards Medical Education Exellence’ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุม E4B-503 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปิดมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธาน ศ.เกียรติคุณ นพ. นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน  

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ทำงานด้านแพยศาสตรศึกษาและนักศึกษา จากคณะแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จากทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานบัน ทั้งได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล นโยบาย และแนวคิด จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา และผู้ที่กำหนดนโยบาย ทั้งด้านการผลิตแพทย์ และด้านผู้ใช้บัณฑิตแพทย์ อาทิ แพทยสภา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตแพทย์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาชนต่อไป

โดยการประชุมมีหัวข้อหลักคือ ‘Leadership toward Medical Education Excellence’ เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย Workshop ก่อนการประชุม 4 เรื่อง Keynote lectures 3 เรื่อง Symposia 7 เรื่อง, Plenary Session 2 เรื่อง Poster Presentation 33 เรื่อง Oral Presentation 10 เรื่อง Panel Discussion 4 เรื่อง Lunch Symposium 1 เรื่อง และจบลงด้วย Update in Medical Education มีผู้เข้าร่วมกาประชุมกว่า วิทยากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 46 ท่าน และเป็นวิทยากรจากต่างประเทศ 2 ท่าน และมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนกว่า 500 คน ทั้งจากการลงทะเบียนล่วงหน้า, หน้างาน และนักศึกษา มฟล. ทั้งนี้หลังจากพิธีเปิดได้มีการมอบรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ โดยคณะกรรมการวิชาการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งชาติ แด่ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 585 ครั้ง