มฟล.-สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ลงนามร่วมมือวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ห้องรับรองและห้องดอยตุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ลงนามร่วมกับ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือทางวิชาการต่อไป ท่ามกลางผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย 

ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับกระทรวงกลาโหมไทย มีพันธกิจดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่  ตามที่สภากลาโหมกำหนด   และอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ, ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย   และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม  เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ ประสานความร่วมมือ  ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับหน่วยงานอื่นของรัฐ  สถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 684 ครั้ง