ส่วนบริการงานวิจัย จัดอบรม 'เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ' และ'เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนบริการงานวิจัย  จัดอบรม ‘เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ’ และ’เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย’ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น ที่ห้องพู่ระหง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในพิธีเปิดมี นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริการงานวิจัย กล่าวรายงาน และ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ที่มีการบรรยายน่าสนใจในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ‘เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ’ วิทยากรโดย รศ. ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ จากภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ เรื่อง ‘เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย’ โดย รศ. ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย และบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

              มฟล. ตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัย มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การส่งเสริม ให้เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศ สนับสนุนและให้รางวัลสำหรับค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จนถึงรุ่นกลางของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

             โครงการอบรม ‘เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ’ และ ‘เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย’ จึงได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์          จากนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นการจุดประกายในการก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 569 ครั้ง