ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๑๖๘ เครื่อง ระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๑๖๘ เครื่อง ระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

เอกสารประกวดราคา เลขที่ 009/2562

รายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด

BOQสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอ

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแยกจำแนกตามอาคาร

| ผู้เขียนข่าว Pornpracha Promdok | อ่านข่าวทั้งหมด 480 ครั้ง