ขอเชิญเข้าชมงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช.สู่ภูมิภาค

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา โครงการรับจ้าง

          ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช.สู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อต่อยอดสู่อาชีพทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต โดยจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในแนวทางสะเต็มศึกษา เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดมดูดาวเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา มุมนักประดิษฐ์ สนุกกับอาชีพทางวิทยาศาสตร์ และการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าชม สามารถกรอกแบบฟอร์มการจองเข้าชมงาน ส่งไปที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรสารหมายเลข 0 2577 9911 e-mail : nsm_mk@nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 2109,2123

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
  • 1937 ครั้ง