อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มฟล. นำความรู้สู่ภาคธุรกิจ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับเชิญจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรับมุมมอง เปลี่ยนวิสัยทัศน์เปิดประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัย” ในงาน Talent Mobility Home Coming Day 2018 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัย คณาจารย์ ที่จะออกนอกมหาวิทยาลัยเพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  นามบุญมี ได้นำนวัตกรรม Precisely High Solution Gas detector และ Insecticide Screening Smart Tube ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัดก๊าซพิษ ก๊าซอันตรายในสถานประกอบการ และ ตรวจการสัมผัสสารฆ่าแมลงภาคสนาม ไปนำเสนอซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานราชการที่ต้องการนำนวัตกรรมไปใช้ในกิจการ อย่างล้นหลาม คาดว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบรุ่น 2 จะมีการพัฒนาและเผยแพร่สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 431 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ