ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 5 รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา

          ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 5 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 ,28 สิงหาคม และวันที่  2,4 กันยายน  2562  เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8033 มือถือ 08 9225 6558 LINE ID: academic.mfu

 เอกสารดาวน์โหลด

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
  • กำหนดการ 
  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

          สมัครออนไลน์     ตรวจสอบรายชื่อ
  • 3575 ครั้ง