ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562   

----------------------------           

                    ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ราย ตามพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ กำหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562  

                   ผู้ประกอบการมีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย    แม่ฟ้าหลวงตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                   การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด              

                   กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.   ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333หมู่ 1.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  

2.    กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 22 มกราคม 2562 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 558 ครั้ง