มฟล.ประชุมร่วมผู้ว่ากาฬสินธุ์การจัดการพื้นที่คัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันที่ 10 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัย “แนวทางการจัดการพื้นที่คัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์แบบบูรณาการ” ร่วมกับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมกับ University of Michigan และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการปี 2559-2561 ที่จะนำไปประกอบการกำหนดนโยบายสนับสนุนพื้นที่ ให้เกิดการจัดการอย่างบูรณาการ ทั้งในมิติทางสังคม สาธารณสุข เศรษฐกิจ และข้อเสนอแนะเชิงวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การจัดการที่ยั่งยืนสร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้ประกอบอาชีพและชุมชน

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 403 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ