ประกาศรับสมัครพนักงานสายบริหารวิชาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี, ผู้อำนวยการศูนย์)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

       1. ตำแหน่งบริหารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           ตำแหน่งที่รับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

           1.1 คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
                 - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางด้านจีนวิทยา หรือภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
                 - มีประสบการณ์บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในระดับเทียบเท่ากับสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องกับจีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

           1.2 ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
                 - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
                 - มีประสบการณ์บริหารงานในหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามาก่อน หรือทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

           คุณสมบัติอื่น

           - สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยไม่มีเงื่อนไข
           - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี
           - เป็นผู้ที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
           - เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิชาการ และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ความสามารถและความสำเร็จด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี
           - เป็นผู้มีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับนับถือ
           - เป็นผู้ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย

       2. ตำแหน่งบริหารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           ตำแหน่งที่รับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

           2.1 คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
                 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
                 - มีประสบการณ์บริหารงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรือทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

           2.2 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
                 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
                 - มีประสบการณ์บริหารงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

           2.3 ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
                 - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
                 - มีประสบการณ์บริหารงานในหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

           คุณสมบัติอื่น

           - เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
           - เป็นผู้ที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
           - เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิชาการ และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ความสามารถ และความสำเร็จด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี
           - เป็นผู้ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

       ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระบบราชการพร้อม สวัสดิการด้านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต

 

การสมัคร

       สมัครด้วยตนเอง

           สอบถามรายละเอียดการสมัคร ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่

                 - ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 โทรศัพท์ 0 5391 6020 - 21 โทรสาร 0 5391 6019   

                 - หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาธรใต้ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2679 0038-9  โทรสาร 0 2679 0038

       สมัครทางไปรษณีย์

                 - กรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งไปรษณีย์ถึง ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

       หลักฐานที่ต้องแนบมากับใบสมัคร

           - ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 2 รูป
           - สำเนาปริญญาบัตร  หรือประกาศนียบัตร  จำนวน 1 ฉบับ
           - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ
           - หนังสือรับรองแสดงการผ่านงาน  หรือหลักฐานที่แสดงผลความสำเร็จในการทำงาน
           - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล  จำนวน 1 ฉบับ
           - เอกสารอื่น เช่น ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย ฯลฯ
           - แผนงานที่ประสงค์จะทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของงานในตำแหน่งที่สมัคร

 

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

           ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์  และข้อมูลจากใบสมัครและเอกสารประกอบ หากเห็นว่าตรงกับเงื่อนไขและความต้องการของมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการในขั้นตอนที่ 2  ต่อไป

           ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินทัศนคติ  ความสามารถในการเป็นผู้นำ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง

           ขั้นตอนที่ 3 เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Nattapong Chantapoon | อ่านข่าวทั้งหมด 6292 ครั้ง