ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องผลการประเชิญชวนซื้อเครื่องบดตัวอย่างจำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องบดตัวอย่างจำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีประกาศเชิญชวนลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวนได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียดการ ยื่นซองเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง ยี่ห้อ RETSCHรุ่น SK๓๐๐จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๘๙๖.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 1082 ครั้ง