มฟล.จัดโครงการเสวนา 'การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมืออาชีพและเส้นทางการขอตำแหน่งวิชาการ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการงานวิจัย จัดโครงการเสวนาหัวข้อเรื่อง ‘การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมืออาชีพและเส้นทางการขอตำแหน่งวิชาการ’ วิทยากรโดย รศ. ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ดำเนินรายการ ที่ห้องพู่ระหง อาคารเอ็มสแคว์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 09.00-12.00 น. มี ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานและ รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน มีคณาจารย์จากทุกสำนักวิชาเข้าร่วมโครงการเสวนา

           รองอธิการบดีกล่าวระหว่างเปิดงานว่า วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนั้นเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน และเทคนิคในการขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 431 ครั้ง