ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะประกวดราคางานจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน ๑ ชุด ณ กลุ่มอาคาร M-Squareราคากลาง ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน บาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุ หรืออาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยจะต้องระบุอาชีพขายพัสดุไว้ในวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานงานติดตั้งลิฟต์โดยสาร หรือผลงานการก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีงานติดตั้งลิฟต์โดยสารอยู่ในผลงานดังกล่าว ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน ๘ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าผลงานเฉพาะงานติดตั้งลิฟต์ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาคู่ฉบับ และใบแจ้งปริมาณงานและราคา พร้อมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเชื่อถือ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement:e-GP)

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ ณ ห้องแม่สาย ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี(AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยผู้ที่ไปรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ ต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ผู้ที่ไม่ไปรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ มหาวิทยาลัยถือว่า ได้รับทราบเงื่อนไขและคำชี้แจงต่างๆแล้วหากมีปัญหาภายหลังจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งด้วยเหตุใดๆมิได้

กำหนดยื่นซองประกวดราคาข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงรายเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว จะไม่รับซองข้อเสนอทางเทคนิคแล้วโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองฯ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแม่สาย ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ยื่นซองเสนอราคาจะไม่ถอนหรือละทิ้งข้อเสนอก่อนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะคืนหลักประกันซอง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ถ้าผู้ยื่นซองเสนอราคาถอนหรือละทิ้งข้อเสนอหรือไม่ยอมเข้าทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะริบหลักประกันซองที่วางไว้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคางานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ๑,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถานที่ดังนี้

๑. ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕,๕๐

๒. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ ๑๒๗ อาคารปัญจภูมิ ๒ ชั้น ๗ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘-๙

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

TOR [ 3,902.01 KB]

ราคากลาง [ 177.77 KB]

เอกสารประกาศประกวดซื้อลิฟต์ฯ [ 3,202.70 KB]

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 1156 ครั้ง