ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ผลการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

โดยวิธีประกาศเชิญชวน

--------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ตามประกาศลงวันที่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน ได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียดการยื่นซองเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้ บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัดเป็นผู้ชนะการ เสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  1023 ครั้ง