ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

***************************

                    ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณศูนย์อาหาร E2 ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามประกาศ  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นั้น

                    บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติ ของผู้รับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

สถานที่ประกอบการ

ประเภทกิจการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

1

อาคาร E2  

อาหาร

1. นางนนทรัตน์ คุณกิตติ

2. นางแก้วใจ บุญใหญ่รักษา

3. น.ส.รัตติกาล ตั๋นคำ

4. น.ส.ฐิรนันท์ ตั๋นคำ

5. น.ส.ดา ดวงตา

6. นายชิตออรถ รักดี

7. นายชัชวาล เขื่อนแก้ว

8. นายวัฒนา ถัทรพงศ์

9. นายธีรพันธ์ จงชาณสิทโธ

10. นายบุญชอน ศิริแข็ง

11. น.ส.พนิตตา จัดแจง

12. น.ส.ปุณณดา เดชาธนนกุลธร

2

อาคาร E2

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

1. น.ส.อุษณีย์ บุรีแก้ว

2. นายปรเมศวร ศรีปัญญา

3. นางนันท์นภัส ศรีธรรมกรณ์

4. นางสาวพิไลวรรณ ร่มคำ

5. น.ส.ลดาวดี นพคุณทอง

6. นายมะตอเฮ ซุเร็ง

 

 

 

ลำดับที่

สถานที่ประกอบการ

ประเภทกิจการ

รายชื่อสำรอง

3

อาคาร E2  

อาหาร

 

 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

1. นายศราวุธ รักษาศิลป์

2. นางสาววาริธร วโรตมพงษ์

 

1. นางสาวนาตาชา รัตนาภรณ์

2. นายพงษ์ไท ชาชุมพร

                    จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อและสอบถามรายละเอียดกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ (นายสุริยะ สุวรรณ์) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6029 เพื่อดำเนินการทำสัญญาและชำระเงินให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไป  

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 426 ครั้ง