ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗) (ครั้งที่ ๒)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง

อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗)(ครั้งที่ ๒)

 

-------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗)ราคากลาง ๑,๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่๓๓๓หมู่๑ตำบลท่าสุดอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามแบบรูปรายละเอียดที่แนบท้ายเอกสารประกาศเชิญชวน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศเชิญชวนในครั้งนี้ โดยจะต้องระบุอาชีพรับจ้างงานไว้ในวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของมหาวิทยาลัย และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศเชิญชวนครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนกับทางมหาวิทยาลัย

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท ผู้เสนอราคาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ ณห้องแม่สาย ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยผู้ที่ไปรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและ ดูสถานที่ต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานผู้ที่ไม่ไปรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่มหาวิทยาลัยถือว่าได้รับทราบเงื่อนไขและคำชี้แจงต่างๆแล้วหากมีปัญหาภายหลังจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งด้วยเหตุใดๆมิได้

กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ส่วนพัสดุ ชั้น๑อาคารบริหารกลางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลขที่๓๓๓หมู่๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคา โดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องแม่สาย ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี(AD) เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองเป็นเงิน ๕๘,๖๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ยื่นซองเสนอราคา จะไม่ถอนหรือละทิ้งข้อเสนอก่อนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะคืนหลักประกันซอง ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ถ้าผู้ยื่นซองเสนอราคาถอนหรือละทิ้งข้อเสนอหรือไม่ยอมเข้าทำสัญญาตามระยะเวลา ที่กำหนด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะริบหลักประกันซองที่วางไว้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนในราคาชุดละ๑,๐๐๐.๐๐บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. ส่วนพัสดุ ชั้น๑อาคารบริหารกลางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕,๕๐

๒. สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพฯเลขที่๑๒๗ อาคารปัญจภูมิ๒ชั้น ๗ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘-๙

 

ประกาศ ณวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

BOQ+ราคากลาง [ 1,269.98 KB]

  • 1356 ครั้ง