รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

               ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ของมหาวิทยาลัย    แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาดกำหนดการรับสมัครดังนี้

1.      ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 2 อาคาร ศูนย์การแพทย์ เลขที่ 365 หมู่ 12 ต.นางแล อ. เมือง จ.เชียงราย หรือสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ชั้น 2 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

2.      กำหนดการสัมภาษณ์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด   

3. ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 หรือ 0-5391-4029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 644 ครั้ง