มฟล. ต้อนรับคณะ GMS-UC

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

             เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ได้ต้อนรับ ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) พร้อมผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการ the Project on Support for Capacity Building of the Greater Mekong Sub-region University Consortium (GMS-UC) จำนวน 17 คน ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงรายเพื่อประชุม Mid-term meeting ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562

             ทั้งนี้อธิการบดี ได้บรรยายให้คณะที่มาเยือนรับฟังถึงประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนแผนงานในอนาคตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นสากลเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนและการวิจัยมากมาย

              โครงการ GMS-UC ดำเนินการโดย SEAMEO RIHED และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เป็นโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหาร การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใน GMS รวมถึงการสร้างความเป็นสากลและการศึกษาข้ามพรมแดน โครงการฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (JAIF) มฟล. เป็นสมาชิกของ GMS-UC โดยมี ผศ.ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการอบรม GMS-UC อย่างต่อเนื่อง อาทิ รศ. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดี รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี และ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 240 ครั้ง