ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่องผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง

โดยวิธีประกาศเชิญชวน

---------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง ระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน ได้พิจารณารายละเอียดการยื่นซองเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์วิส ๙ แอนด์ ซัพพลายเป็นผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

ประกาศณวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  883 ครั้ง