มฟล. จับมือ อพวช. จัดเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค หวังกระจายความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนบน (NSM on the Move)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มฟล. กับ อพวช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เขตภาคเหนือตอนบน ให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมสัมผัสการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อันหลากหลาย อาทิ นิทรรศการมา-หา-ธาตุ, นิทรรศการวิกฤตขยะ, นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์, นิทรรศการตะลุยอ้วนลงพุง, กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ และร่วมสนุกทดลองค้นหาคำตอบไปกับชิ้นงาน Science on the Move และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย นอกจากนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ยังได้ร่วมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน การกำจัดขยะเศษอาหารให้ครัวเรือน พร้อมทั้งสนับสนุนนักศึกษาจำนวนว่า 100 คนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดกิจกรรมแต่ละฐานเพื่อร่วมกันให้ความรู้แก่เยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 760 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ