มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 16

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา บัณฑิตรุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3,314 ราย– ศาสตราจารย์ยอดหทัย เทพธรานนท์ เข้ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้มติขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก 

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3,314 ราย จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา ศิลปศาสตร์ และสำนักวิชานวัตกรรมสังคม 

          ในการนี้ศาสตราจารย์ยอดหทัย เทพธรานนท์ เข้ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ด้วยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นนักเคมีอินทรีย์ที่ทำวิจัยค้นหาสารสกัดจากธรรมชาติที่แสดงฤทธ์ทางชีวภาพและด้านอินทรีย์เคมีสังเคราะห์  ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้มีมติขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ด้วยชุก ทรงเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวภูฏานให้ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 

        ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

        ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ในแต่ละสาขาวิชา เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ. แต่การทำงานและการแก้ไขปัญหานั้น บางครั้งก็ไม่อาจอาศัยเพียงความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสบการณ์ขอคนใดคนหนึ่งได้. ยิ่งเป็นงานใหญ่หรือปัญหาที่ยากลำบาก ก็ยิ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ที่มาร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน. บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงควรจะได้ตั้งใจให้มั่นคง ที่จะนำความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่มาประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานน้อยใหญ่ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง.

           ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรได้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขพร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน”

        

 |   |  1963 ครั้ง