ศูนย์บริการวิชาการร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการจัดอบรม 'ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม รุ่นที่ 7'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการฝึกอบรม "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" โดยมีอาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 7 โดยมีความมุ่งหวังให้ข้าราชการหรือผู้นำท้องถิ่นมีความก้าวหน้าและก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ โดยการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาทิ อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ,ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล ,นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์

การจัดอบรมในครั้งนี้มี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการจากทั่วประเทศกว่า 60 คนเข้าร่วมการอบรม

 

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

 |   |  ศูนย์บริการวิชาการ  |  979 ครั้ง