สาขาวิชาอาชีวอนามัยร่วมคัดกรองความเสี่ยงการสัมผัสสารปราบศัตรูพืชในเกษตรกรในพื้นที่สูง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้นำนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่สูง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สารปราบศัตรูพืช ประเมินรูปแบบการใช้สารเคมี การสนับสนุนบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อันเป็นส่วนหนึ่งในการโครงการวิจัย ระดับสัมผัสสารฆ่าแมลงและการกระจายตัวในสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรของชนชาติพันธุ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มทุนวิจัยเชิงประเด็น (Programmed-based) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นอย่างดี และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการนวัตกรรมสุขภาพที่จะสนับสนุนการบริการสุขภาพให้กับชนชาติพันธุ์ในพื้นที่สูง สำหรับการพัฒนาเป็นโครงการวิจัยในปีงบประมาณต่อไปด้วย

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  924 ครั้ง