ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ยกเลิกร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีการทบทวนรายละเอียดและรายการครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อดังกล่าว จึงขอยกเลิกร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการตามที่ได้ลงประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

วันชัย ศิริชนะ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 1500 ครั้ง