มฟล. ต้อนรับนักศึกษานานาชาติ หวังให้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  และ ชมรมนักศึกษานานาชาติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม 1 โดยในภาคการศึกษาต้นมีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนใหม่จำนวน 38 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 18 คน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 20 คน มาจากประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ ลาว มาเลเซีย มอริเชียส เมียนมา ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีก 10 คน จาก 5 ประเทศคือ ออสเตรีย ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งได้มีการแนะนำและให้ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นนักศึกษา ทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิต รวมทั้งแนะนำหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนพัฒนานักศึกษา ชมรมนักศึกษาอิสลาม และโดยเฉพาะหน่วยงานที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติในทุกด้านอย่างส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และชมรมนักศึกษานานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

       ทั้งนี้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน มฟล. แบบเต็มเวลากว่า 1,000 คน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับคุณภาพการศึกษาในระดับสากล ความพร้อมทางด้านสวัสดิการ รวมถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดกิจกรรม Campus tour แนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และก่อนหน้านี้ได้จัดกิจกรรม City tour เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้รู้จักสถานที่สำคัญและสภาพแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย รวมถึงได้สัมผัสวัฒนธรรมทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย

      ในการนี้ ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี มฟล. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับว่า “ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดี ขอแสดงความชื่นชมที่ทุกคนได้ให้ความเชื่อมั่นเลือกศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และชื่นชมในกล้าหาญที่ได้เลือกเรียนต่อในประเทศไทยซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก แต่ที่ มฟล. เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา และแม้ว่า มฟล. จะมีความแตกต่างในด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยอื่น รวมถึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ก็ขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษาได้อย่างมีความสุข เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีอย่างเต็มที่ เก็บช่วงเวลาที่สวยงามที่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด”

 |   |  นักศึกษานานาชาติ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  1784 ครั้ง