ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง Excellent Center ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๖ (S๖) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง Excellent Centerณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๖ (S๖)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง Excellent Center ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๖ (S๖) ราคากลาง ๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไว้กับกระทรวงพาณิชย์ หรือเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้าดำเนินการได้ใน ๒ กรณีดังนี้

          ๑.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

          ๑.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้า ที่ยื่นเสนอราคาได้

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคารหรืองานปรับปรุงอาคารมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)ต่อหนึ่งสัญญา ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน ๘ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาคู่ฉบับ และใบแจ้งปริมาณงานและราคา พร้อมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์

๗.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดได้

 

ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองเป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ยื่นซองเสนอราคาจะไม่ถอนหรือละทิ้งข้อเสนอก่อนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะคืนหลักประกันซอง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ถ้าผู้ยื่นซองเสนอราคาถอนหรือละทิ้งข้อเสนอหรือไม่ยอมเข้าทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะริบหลักประกันซอง ที่วางไว้

กำหนดรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ ณ ห้องแม่สาย ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุดอ.เมือง จ.เชียงรายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยผู้ที่ไปรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด และดูสถานที่ต้องลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ที่ไม่ไปรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ มหาวิทยาลัยถือว่าได้รับทราบเงื่อนไข และคำชี้แจงต่างๆแล้วหากมีปัญหาภายหลังจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งด้วยเหตุใดๆมิได้

กำหนดยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคแล้วจะไม่รับซองข้อเสนอทางเทคนิคแล้วโดยเด็ดขาดและกำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่สาย ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ๑,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถานที่ดังนี้

๑. ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕,๕๐

๒. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ ๑๒๗ อาคารปัญจภูมิ ๒ ชั้น ๗ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘-๙

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

TOR/เอกสารประกวดฯ [ 5,623.01 KB]

ราคากลาง+BOQ [ 3,280.77 KB]

  • 1337 ครั้ง