มฟล. จัดกิจกรรม เปิดโลกอิสลาม หวังสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมเปิดโลกอิสลาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในศาสนาอิสลาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระว่างมุสลิมและเพื่อนต่างศาสนิก ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายในหัวข้อ อิสลามและอารยธรรม และการแสวนาในหัวข้อ ชาติมุสลิมและเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเปิดโลกอิสลาม ระหว่างวันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหารอีกด้วย

      ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวในการเปิดงานว่า นอกจากความมุ่งหมายสำคัญในการจัดกิจกรรมเปิดโลกอิสลามเพื่อสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วนั้น จุดมุ่งหมายอันสำคัญอีกด้านก็คือ การเปิดโอกาสให้เหล่านักศึกษาได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมอัตลักษณ์สำคัญของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีรายวิชา MFU Character (MFU 333)

       “MFU Character เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาของเรา มีบุคลิกของความเป็นลูกแม่หลวงอย่างชัดเจน ซึ่งเราได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 20 ปีนับแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย นอกจากการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแล้วยังได้ปลูกฝังอัตลักษณ์สำคัญให้กับนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะมาภูมิภาคใด นับถือศาสนาใด หรือเดินทางมาจากประเทศใดในโลกก็ตาม ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาของเราเข้าฝึกปฏิบัติงานและรับเข้าทำงาน ว่านักศึกษาแม่ฟ้าหลวง นอกจากทำงานได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมีบุคลิกที่น่าชื่นชมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีสัมมาคาราวะกับผู้ใหญ่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน นอกจากนี้เรายังปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รวมถึงความน้ำใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน โดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้จะสะท้อนอกมาเมื่อพวกเขาสำเร็จการศึกษาแล้วออกไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆ”

      “นอกจากนี้เรายังได้เสริมทักษะสำคัญจำเป็นในการทำงานในโลกยุคปัจจุบันอีก 3 ประการก็คือ ประการแรก Inspiration นักศึกษาของเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตนเอง กล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ ต่อมาคือมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ เด็กสมัยนี้มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่หาอาชีพ เขาพร้อมที่จะทำงานทุกอย่าง และอีกประการก็คือ ต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เขาอยู่ได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้เราพยายามปลูกฝังให้แก่นักศึกษานับตั้งแต่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1  เริ่มตั้งแต่การเข้ามาอยู่หอพัก เขาจะต้องมาอยู่ร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน ซึ่งเป็นการสุ่มให้ ถ้าเขาสามารถอยู่ร่วมกับคน 4 คนได้อย่างปกติสุข แสดงว่าเขาก็มีความสามารถปรับตัวในการจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สิ่งเหล่านี้เราทำมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีรายวิชา MFU Character และกิจกรรมเปิดโลกอิสลามนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งตรงกับหัวใจหลักอัตลักษณ์ของเราคือความสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม” 

      ด้าน นายนาอิฟ มาลายา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานชมรมนักศึกษามุสลิม มฟล. กล่าวว่า ชมรมนักศึกษามุสลิมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดโลกอิสลามครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวมุสลิมและเพื่อนต่างศาสนิก กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ ที่สนใจ โดยทางชมรมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสันติชน และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทำให้การจัดงานดำเนินไปได้ด้วยดี”

    ในการบรรยายหัวข้ออิสลามและอารยธรรม โดยวิทยากร อาจารย์บรรจง บินกาซัน จากโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า แต่ละศาสนามีแนวทาง มีความเชื่อที่ดีงามของตนเอง การเรียนรู้และทำความเข้าใจความเชื่อของกันและกัน ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในโลกใบนี้ เพราะทุกศาสนาล้วนมีหลักความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือความศรัทธา การแบ่งปัน และการทำความดี

  • 1894 ครั้ง
  • #นักศึกษา