MFii เปิดบ้านรับ Startup Thailand League : coaching Camp ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League : coaching Camp ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) โดยมี อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้<wbr />าหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนั<wbr />กงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามี<wbr />ความเข้าใจในการประกอบการวิ<wbr />สาหกิจเริ่มต้นที่ถูกต้อง และสามารถนำกลับไปปรับใช้กับผลิ<wbr />ตภัณฑ์หรือการบริการที่ประดิษฐ์<wbr />คิดค้นเพื่อต่อยอดสู่การเป็นวิ<wbr />สาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่<wbr />าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึ<wbr />กษาเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 110 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาจาก - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้<wbr />าพระนครเหนือ- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- มหาวิทยาลัยแม่โจ้- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา: MFii

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 451 ครั้ง
MFii สำนักงานจัดการทรัพสินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม