MFii เปิดบ้านรับ Startup Thailand League : coaching Camp ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League : coaching Camp ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) โดยมี อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความเข้าใจในการประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นที่ถูกต้อง และสามารถนำกลับไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อต่อยอดสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 110 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาจาก - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- มหาวิทยาลัยแม่โจ้- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา: MFii

  • 1593 ครั้ง
  • #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม