มฟล.เตรียม เอสเอ็มอี – สตาร์ทอัพ รับมือ 'สังคมผู้สูงอายุ' จัดสัมมนาเจาะตลาด-โอกาสธุรกิจ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการจัดการ มฟล. เชิญเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ ร่วมสัมมนาจับกระแสธุรกิจสอดคล้องความต้องการตลาด หลังจำนวนผู้สูงอายุในไทยมากขึ้น 15% จากประชากรทั้งหมด 10 ล้านคน คาดจะเพิ่มเป็น 25%ใน 6 ปีข้างหน้า และมากกว่า 70% ในปี 2568

ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาค คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาการจัดการ จะจัดการสัมมนาในหัวข้อ ‘โอกาสธุรกิจ ในสังคมผู้สูงอายุ’ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอี – สตาร์ทอัพ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเพื่อจับกระแสทิศทางความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างประชากรโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา รวมถึงจีน เช่นเดียวกันกับประชากรในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น 15% ของประชากรทั้งหมด 10 ล้านคน และคาดว่าใน 6 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 25% และมากกว่า 70% ในปี 2568 เพื่อนำไปสู่การปรับตัวทางธุรกิจสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมั่นคง และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมผู้สูงวัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจตั้งแต่การบรรยายพิเศษ ‘บทบาทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อสังคมผู้สูงอายุ’จาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘แนวทางรับมือสังคมผู้สูงอายุ’โดย สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อ‘โอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ’ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นผู้มีความความรู้ความเชี่ยวชาญในหน่วยงานหรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี

ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุมีอยู่ 8 ประเภทหลัก ได้แก่ เวชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพ ระบบการการเงินผู้สูงวัย สินค้าอุปโภค บริโภค การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการผู้สูงวัย วัสดุ- อุปกรณ์ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ และอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องร่วมวงเสวนา ได้แก่ รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการยุทธศาสตร์ การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า, ดร.รัชฏา ฟองธนกิจ นายสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย, ดร.พยัต วุฒิรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, คุณอดิสัน เจริญสุขCEO และ Co-Founder บริษัท Health at home, คุณเฉลิมชาติ นครังกุล ปรานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และปรานบริษัทเด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด คุณรัชนีกร ดวงเลขา Project Manager-Communication and Network Collaboration SCG Eldercare Solution (เอสซีจี เอลเดอร์แคร์ โซลูชั่น), คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณเฉลิมพร อุดมชัย ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงของ เป็นต้น

กำหนดการ [ 15.95 KB]

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 826 ครั้ง