ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม MFU Startup Coaching Camp 2019 เพื่อค้นหาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมกิจกรรม MFU Startup Coaching Camp 2019 เพื่อค้นหาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2019 และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจ สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น - ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ดำเนินโครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial university) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ และเป็น New Engine of Growth ของประเทศ

กำหนดการจัดกิจกรรม MFU Startup Coaching Camp 2019 ในวันที่ 6-7 เมษายน 2562 เวลา 08.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร Educational Park 

  • 1220 ครั้ง