ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ' ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 9 '

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 9 ” ระหว่างวันอังคารที่ 4 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 325 อาคารปรีคลินิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไป มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมถึงให้มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานการเตรียมเครื่องมือในการรักษาทางกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ จึงขอเชิญ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ผู้ที่ทำงานทางด้านสายสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาทต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386

มือถือ 08 9225 6558

LINE ID : academic.mfu 

สมัครออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

เอกสารดาวน์โหลด

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
  • กำหนดการ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

  • 4757 ครั้ง